Contents

Sing, Muse

Sing Whatever You Want

~~~

1: Korey

2: Ariadne After Theseus

3: Nemean Lion

4: Daphne

5: Gaia

6: Menae

7: Charybdis and Scylla

8: Io

9: Cerinytis

10: Siren

11: Tiresius

12: Eurydice

13: Arachne

14: Iphigenia at Aulis

15: Deianira

16: Gorgon

17: Medea

18: Helen of Troy

19: Circe

20: Hestia

21: Aphrodite and Athena

22: Nausicaa

Epilogue

 

Advertisements